UBND XÃ

Ngày 27/09/2013 11:09:27

LÃNH ĐẠO UBND XÃ
1.Chủ tịch:
Cầm Bá Nhang
Điện thoại:
Thư điện tử:
2.Phó Chủ tịch:
Cầm Bá Quân
Điện thoại:
Thư điện tử:
3.Phó Chủ tịch:
Lê Văn Thiện
Điện thoại:
Thư điện tử:
HỆ THỐNG BAN NGÀNH CHUYÊN MÔN
1.Văn Phòng
1.Cán bộ :
Cầm Bá Thoát
Điện thoại:
Thư điện tử:
2.Cán bộ :
Hoàng Thị Hằng
Điện thoại:
Thư điện tử:
Tài Chính – Kế Hoạch
1.Cán bộ:
Cầm Bá Tùng
Điện thoại:
Thư điện tử:
2.Cán bộ:
Lê Quỳnh Hoa
Điện thoại:
Thư điện tử:
4.Địa chính - Nông Nghiệp
1.Cán bộ :
Vi Văn Dũng A
Điện thoại:
Thư điện tử:
2.Cán bộ:
Vi Văn Dũng B
Điện thoại:
Thư điện tử:
3.Cán bộ:
Lê Văn Cường
Điện thoại:
Thư điện tử:

Lao Động - TBXH
1.Cán bộ:
Lê Văn Huấn
Điện thoại:
Thư điện tử:
2.Cán bộ:
Trần Thị Lan
Điện thoại:
Thư điện tử:
6.Văn hóa
1.Cán bộ:
Cầm Bá Lập
Điện thoại:
Thư điện tử:
2.Cán bộ :
Lò Văn Khắc
Điện thoại:
Thư điện tử:


LÃNH ĐẠO UBND XÃ
1.Chủ tịch:
Cầm Bá Nhang
Điện thoại:
Thư điện tử:
2.Phó Chủ tịch:
Cầm Bá Quân
Điện thoại:
Thư điện tử:
3.Phó Chủ tịch:
Lê Văn Thiện
Điện thoại:
Thư điện tử:
HỆ THỐNG BAN NGÀNH CHUYÊN MÔN
1.Văn Phòng
1.Cán bộ :
Cầm Bá Thoát
Điện thoại:
Thư điện tử:
2.Cán bộ :
Hoàng Thị Hằng
Điện thoại:
Thư điện tử:
Tài Chính – Kế Hoạch
1.Cán bộ:
Cầm Bá Tùng
Điện thoại:
Thư điện tử:
2.Cán bộ:
Lê Quỳnh Hoa
Điện thoại:
Thư điện tử:
4.Địa chính - Nông Nghiệp
1.Cán bộ :
Vi Văn Dũng A
Điện thoại:
Thư điện tử:
2.Cán bộ:
Vi Văn Dũng B
Điện thoại:
Thư điện tử:
3.Cán bộ:
Lê Văn Cường
Điện thoại:
Thư điện tử:

Lao Động - TBXH
1.Cán bộ:
Lê Văn Huấn
Điện thoại:
Thư điện tử:
2.Cán bộ:
Trần Thị Lan
Điện thoại:
Thư điện tử:
6.Văn hóa
1.Cán bộ:
Cầm Bá Lập
Điện thoại:
Thư điện tử:
2.Cán bộ :
Lò Văn Khắc
Điện thoại:
Thư điện tử: