Ủy ban MTTQ Xã

Ngày 27/09/2013 11:15:17

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ ĐOÀN THỂ
1.Mặt Trận Tổ Quốc
1.Chủ tịch:
Lò Thị Khương
Điện thoại:
Thư điện tử:
2.Phó Chủ tịch:
Cầm Bá Tâm
Điện thoại:
Thư điện tử:

3.Phó chủ tịch :
Điện thoại :
Thư điện tử :

Cầm Thị Phượng
2.Hội Phụ Nữ
Chủ tịch:
Cầm Thị Thảo
Điện thoại:
Thư điện tử:
3.Đoàn Thanh Niên
Bí thư:
Cầm Bá Tuất
Điện thoại:
Thư điện tử:
4.Hội Nông Dân
Chủ tịch:
Cầm Bá Bình
Điện thoại:
Thư điện tử:
5.Hội Cựu Chiến Binh
Chủ tịch:
Cầm Bá Xuyên
Điện thoại:
Thư điện tử:
MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ ĐOÀN THỂ
1.Mặt Trận Tổ Quốc
1.Chủ tịch:
Lò Thị Khương
Điện thoại:
Thư điện tử:
2.Phó Chủ tịch:
Cầm Bá Tâm
Điện thoại:
Thư điện tử:

3.Phó chủ tịch :
Điện thoại :
Thư điện tử :

Cầm Thị Phượng
2.Hội Phụ Nữ
Chủ tịch:
Cầm Thị Thảo
Điện thoại:
Thư điện tử:
3.Đoàn Thanh Niên
Bí thư:
Cầm Bá Tuất
Điện thoại:
Thư điện tử:
4.Hội Nông Dân
Chủ tịch:
Cầm Bá Bình
Điện thoại:
Thư điện tử:
5.Hội Cựu Chiến Binh
Chủ tịch:
Cầm Bá Xuyên
Điện thoại:
Thư điện tử: