Danh bạ cơ quan chức năng

Ngày 30/09/2020 16:12:23

STT

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Cầm Bá Chiến

Bí Thư

0919723490

2

Vi Đình Khuyên

P. Bí thư - CT-CT.HĐND

0833531678

3

Phùng Duy Hiệp

Văn phòng ĐU-HĐND

0906288077

4

Cầm Bá Bình

Chủ tịch HND

0917696600

5

Lương Văn Long

Chủ tịch UBND

0946243268

6

Cầm Bá Tuất

P. Chủ tịch UBND

0839301365

7

Cầm Bá Quân

P. Chủ tịch HĐND

0911010745

8

Lê Văn Thực

Văn phòng - UBND

094.556.9093

9

Lò Thị Khương

Chủ tịch MTTQ

0916391198

10

Cầm Thị Phượng

P. chủ tịch MTTQ

0942049551

11

Cầm Bá Thắng

Bí thư Đoàn TNCSHCM

0825906889

12

Hà Văn Tuyên

P. Bí thư Đoàn TNCSHCM

0947828413

13

Cầm Thị Thảo

Chủ tịch Hội LHPN

0353933055

14

Lương Thị Thương

P. Chủ tịch Hội LHPN

0825094629

15

Cầm Bá Xuyên

Chủ tịch Hội CCB

0855383218

16

Cầm Bá Điệp

P. Chủ tịch Hội CCB

0889732784

17

Nguyễn Hồng Khang

Trưởng Công an xã

09767151113

18

Hà Văn Huấn

P. Trưởng Công an xã

0966411123

19

Vi Tiến Anh

Công an viên

0327202270

20

Cầm Bá Lạc

Chỉ huy trưởng quân sự

0888290582

21

Cầm Bá Huân

P. Chỉ huy quân sự

0868914116

22

Cầm Bá Tuyên

Tư pháp - Hộ tịch

0849868333

23

Vi Văn Nam

Tư pháp - Hộ tịch

0941503111

24

Trần Thị Lan

Văn hoá - Xã hội

0915661426

25

Cầm Bá Thoát

Văn hoá - Xã hội

0854134946

26

Vi Văn Dũng a

Địa chính XD - MT

0835921559

27

Vi Văn Dũng b

Địa chính NN

0986710191

28

Lê Văn Huấn

Địa chính lâm nghiệp

0936498963

29

Phan Viết Thiện

Kế toán trưởng

0947102234

30

Cầm Bá Tùng

Kế toán chuyên thu - một cửa

0854208717

STT

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Cầm Bá Chiến

Bí Thư

0919723490

2

Vi Đình Khuyên

P. Bí thư - CT-CT.HĐND

0833531678

3

Phùng Duy Hiệp

Văn phòng ĐU-HĐND

0906288077

4

Cầm Bá Bình

Chủ tịch HND

0917696600

5

Lương Văn Long

Chủ tịch UBND

0946243268

6

Cầm Bá Tuất

P. Chủ tịch UBND

0839301365

7

Cầm Bá Quân

P. Chủ tịch HĐND

0911010745

8

Lê Văn Thực

Văn phòng - UBND

094.556.9093

9

Lò Thị Khương

Chủ tịch MTTQ

0916391198

10

Cầm Thị Phượng

P. chủ tịch MTTQ

0942049551

11

Cầm Bá Thắng

Bí thư Đoàn TNCSHCM

0825906889

12

Hà Văn Tuyên

P. Bí thư Đoàn TNCSHCM

0947828413

13

Cầm Thị Thảo

Chủ tịch Hội LHPN

0353933055

14

Lương Thị Thương

P. Chủ tịch Hội LHPN

0825094629

15

Cầm Bá Xuyên

Chủ tịch Hội CCB

0855383218

16

Cầm Bá Điệp

P. Chủ tịch Hội CCB

0889732784

17

Nguyễn Hồng Khang

Trưởng Công an xã

09767151113

18

Hà Văn Huấn

P. Trưởng Công an xã

0966411123

19

Vi Tiến Anh

Công an viên

0327202270

20

Cầm Bá Lạc

Chỉ huy trưởng quân sự

0888290582

21

Cầm Bá Huân

P. Chỉ huy quân sự

0868914116

22

Cầm Bá Tuyên

Tư pháp - Hộ tịch

0849868333

23

Vi Văn Nam

Tư pháp - Hộ tịch

0941503111

24

Trần Thị Lan

Văn hoá - Xã hội

0915661426

25

Cầm Bá Thoát

Văn hoá - Xã hội

0854134946

26

Vi Văn Dũng a

Địa chính XD - MT

0835921559

27

Vi Văn Dũng b

Địa chính NN

0986710191

28

Lê Văn Huấn

Địa chính lâm nghiệp

0936498963

29

Phan Viết Thiện

Kế toán trưởng

0947102234

30

Cầm Bá Tùng

Kế toán chuyên thu - một cửa

0854208717